Mengenal pasti pemboleh ubah

Latihan menentukan pemboleh ubah. Murid tuliskan sebanyak pemboleh ubah yang berkaitan dengan rangsangan yang diberi

Comments